Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

En alimentationssag

Af Jørn Christiansen

Mine oldeforældre Anders Andersen Bregninge og Karen Marie Mortensen mødte hinanden på Olstrupgaard ved Bregninge i Holbæk amt. De fik et barn sammen, min farmor, men så ophørte det forhold. Anders vedkendte sig faderskabet, men de var uenige om størrelsen af børnebidraget.
Karen Marie slæbte Anders i retten, og nedenstående er retssagen dokumenteret:

Brevet som Karen Marie Mortensen indledte retssagen med:        (Se dokumentet her)

Höjvelbaarne

Hr. Kammerherre, Amtmand Bille
                                            R. af D. p.p. Holbæk

Som det af medfølgende Daabsattest fremgaar, er jeg den 17de ds ved Ungkarl Anders Andersen, tjenende hos Kjöbmand Thyme i Viskinge, bleven Moder til et Pigebarn, som i Daaben er kaldet Laura Johanne Christine Mortensen.
Da Anders Andersen har nægtet at bidrage noget til de med min Barselsfærd forbundne Udgifter samt han har tilbudt at betale et aldeles utilstrækkeligt Alimentationsbidrag, tillader jeg mig at andrage Deres Höjvelbaarenhed om at drage omsorg for, at han tilpligtes at betale mig et passende Bidrag saa vel til Udgiften ved Barselsfærden som til Barnets Underhold indtil dets fyldte atten Aar.

        Nykjöbing p. F den 27 December 1889

                                            Aller ærbödigst

                                            Karen Marie Mortensen

                                Bopæl hos forhenværende Möller
                                Anders Mortensen i Jappesgade i
                                Nykjöbing p. F.

Dåbsattesten:       (Se dokumentet her)

Laura Johanne Christine Mortensen.

Datter af ugift Karen Marie Mortensen af Nykjöbing og 
udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Andersen af Viskinge, 
er födt i Nykjöbing
                        den 17de (syttende) December 1889 (otte ni)
og hjemmedöbt den 26 December s. A., hvilket herved efter 
Kirkebogen attesteres.

    Nykjöbing paa Falster d. 27 December 1889

                                                        Fr. Helms
                                                        cst Sognepræst

                                                                                              

Anders stævnes d. 2. januar 1890:       (Se dokumentet her)

                                            Stævning

    Til Möde i Artz-Skippinge Herreds Politiret, som holdes paa
Raadhuset i Kallundborg Lördagen d. 11 ds. fra kl 11½, indstævnes
herved efter Begjæring af Ugift Karen Marie Mortensen af Nykjöbing p. F.
                Ungkarl Anders Andersen, Viskinde (hos Kjöbmand Thyme)
for, hvis Forlig, der vil blive prövet, ej opnaas, som udlagt
Barnefader ved Dom at tilpligtes at yde et aarligt bidrag til
det af Klagerinden d. 17 Dcbr 1889 födte Barn Laura Johanne
Christine Mortensens Underhold og Opdragelse fra dets Födsel til
dets fyldte 14, eventuelt 18 Aar, samt Andel i Klagerindens Barselsudgifter.
Forelæggelse og Landag er afskaffet ved ??? 3 Juni 1796.

     Stempel:                                                    d. 2 Januar 1890
     ARTZ OG SKIPPINGE
 HERREDERS CONTOIR                                  (underskrift)

Til
    Sognefogden i Viskinde til Forkyndelse ved Stævningsmændene og 
    Tilbagesendelse med disses Forkyndelsespaategning.
                                                                                (underskrift)

Dags Dato har vi edsvorne (?) Stævningsmænd for Viskinde 
Sogn lovligt forkyndt denne Stævning for Ungkarl Anders 
Andersen for ham selv Personlig, og paa hans Bopæl hos 
Hr. Kjöbmand Thyme hvilket herved bevidnes i kraft af 
vor aflagte Ed og med vore Hænders underskrift.
                                            Viskinde d. 3 Januar 1890
                                         Hans Chr. Larsen       P. Jensen

                                                                                                                      

Retssagen indledes d. 11. januar 1890:       (Se dokumentet her)

Udskrift
af

Artz og Skippinge Herreders Politiprotocol
                                              

Aar 1890 Den 11" Januar Formiddag Kl. 10½ blev Politiretten sat paa Raadhuset i Kallundborg og administreret af den ordinaire Politidommer, Herredsfoged Hansen, i overværelse af Retsvidnerne Christensen og Petersen, hvor da foretoges
                                               Alimentationssagen No. 9/1890
                                                Ugift Karen Marie Mortensen
                                                      af Nykjöbing p. F
                                                                 contra
                                               Ungkarl Anders Andersen af Viskinde
Dommeren fremlagde en Klage fra Klagerinden med 1 Bilag samt en til i Dag udtagen, lovlig forkyndt Stævning.
Indklagede var mödt og blev gjort bekjendt med de fremlagte Documenter, hvorefter han erkjendte, at han, som i Vinteren 1888/89 havde tjent sammen med Klagerinden paa Olstrupgaard, havde haft legemlig Omgang med hende til en saadan Tid, at han kan være Fader til hendes Den 17 December f. A födte uægte Barn Laura Johanne Kirstine Mortensen. Han tilbyder at betale Klagerinden i Barselshjælp 8 Kr. og i aarligt Underholdningsbidrag til barnet 36 Kr. Comparenten er födt i Bregninge Sogn Den 8" Marts 1869. Sön af Husmand Christian Andersen og Hustru Karen Marie Jensen paa Bregninge Mark. Han er forsörgelsesberettiget i Bregninge Sogn. Han tjener for Tiden i Viskinde for aarlig Lön 150 og Drikkepenge, som han anslaar til et Par Kroner om Maaneden. Han begjærer iövrigt indhentet Leveattest for Barnet. Oplæst, ratihaberet og Sagen herefter udsat til 1" Februar d. A. Formiddag Kl. 11½ paa Raadhuset, hvilket blev Indklagede tilkjendegivet.

Politiretten hævet:                                                            Retsvidner:
              P. Hansen                                                    Christensen.    H. Petersen
                                        for ????
                                        (underskrift)

 

"Skriveren" fra Kalundborg skriver nu et ret ulæseligt brev til "Byfogedkontoret" i Nykøbing Falster, hvor han med bilag henviser til retsmødet i Kalundborg. Han anmoder om at Karen Marie Mortensen bliver afhørt om hvorvidt hun modtager Anders Andersen tilbud og han anmoder om en "leveattest" for barnet. (Se dokumentet her)

                                                                                                            

Der indkaldes nu til et retsmøde i Nykøbing F.:       (Se dokumentet her)

Udskrift
af
Nykjöbing Kjöbstads Politiprotokol
                                  

    1890, den 17 Januar Formiddag Kl. 10½ blev Nykjöbing Kjöbstads Politiret sat og holdt paa raadhuset af den i den ordinaire Dommer og Skrivers Sygdomsforfald af Amtet constituerede Dommer og Skriver Fuldmægtig exam. juris Jakobsen i Overværelse af Retsvidnerne Hansen og Johnsen.
    Den constituerede Dommer fremlagde sin Constitution af 8" dennes - saalydende:

    Nykjöbing By og Herred paa Falster                    den 8 Januar 1890.

    Paa Grund af Sygdom tillader jeg mig herved tjenstligst at andrage om at min Fuldmægtig exam. juris Jakobsen maa blive constitueret til at varetage samtlige de med mit Embede som By- og Herredsfoged forbundne Forretninger paa mit An- og Tilsvar i 14 Dage fra Dato
                                                                    H Neckelmann

    Til
        Lolland-Falsters Stiftamt


    Den begjærte Constitution for Fuldmægtig Jakobsen meddeles herved.
        Lolland-Falsters Stiftamt, den 8de Januar 1890
                                                                    Platon
                                                                            const.

Fremlagt i Nykjöbing F. Kjöbstads Politiret den 17" Januar 1890
                                                                      Jakobsen
                                                                            const.

Og blev da foretaget sagen No 10/1890


Ugifte Karen Marie Mortensen
contra
Ungkarl Anders Andersen angaaende 
Paterniteten til et uægte Barn.

    Dommeren fremlagde en Skrivelse af 13" dennes fra Artz-Skippinge Herreds Kontor med Bilag.
    Efter Tilsigelse fremstod Karen Marie Mortensen, der blev gjort bekjendt med det af Indklagede gjorte Forligstilbud, som hun modtog, idet hun bemærkede , at hun til Barselsfærden har haft en Udgift af 10 Kr. til Jordemoderen og 10 Kr. til en Vaagekone og maa paastaa Indklagede tilpligtet at betale i det mindste Halvdelen, altsaa 10 Kr.            Oplæst, vedtaget, aftraadt.

                                        Sagen sluttet.
                Politiretten hævet                                    Retsvidner
                            Jakobsen                        Johnsen        Hansen
                                    cst.
                                                                                                                     

 

Sagen sendes nu tilbage til Kalundborg med denne skrivelse med bilag:       (Se dokumentet her)

Stempel: NYKJÖBING BY OG HERRED
                    PAA FALSTER                                    den 22 Januar 1890

    I henhold til det ærede Kontors behagelige Skrivelse af 13" dennes fremsendes tjenstligst Udskrift med Bilag af det her passerede i Alimentationssagen: Karen Marie Mortensen contra Ungkarl Anders Andersen. Den forlangte Leveattest fölger ligeledes.
                                                    Jakobsen
                                                                cst.

Til
    Arts-Skippinge Herreds Kontor

Leveattesten:       (Se dokumentet her)

At Barnet Laura Johanne Christine Mortensen, födt i Nykjöbing 17de December 1889, Dette af ugift Karen Marie Mortensen af Nykjöbing og udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Andersen af Viskinge er i Live og opfostres hos sin Morfader Möller Anders Mortensen af Nykjöbing, bliver herved attesteret.
        Nykjöbing paa Falster d. 21 Januar 1890
                                                                                          Fr. Helms
                                                                                       cst Sognepræst

                                                                                                                       

Der afholdes nu det afsluttende retsmøde i Kalundborg, som allerede bestemt ved første retsmøde d. 11. januar:       (Se dokumentet her)

Aar 1890 Den 1ste Februar Formiddag Kl. 11½ blev Politiretten sat paa Raadhuset i Kallundborg og administreret af den ordinaire Politidommer, Herredsfoged Hansen, i Overværelse af Retsvidnerne Christensen og Petersen, hvor da foretoges
                                                Sagen No. 9/1890
Indklagede Anders Andersen var mødt.
    Fremlagdes en Skrivelse fra Nykjöbing By- og Herredscontoir paa Falster af 22de f. M. med Bilag, deriblandt en Udskrift af Politiprotocollen indeholdende Klagerindens Erklæring. De fremlagte Bilag foreholdtes Indklagede, som bemærkede at han ikke vilde have noget at erindre imod, at hans Bidrag til Barselshjælpen fastsættes til 10 Kroner.
Forøvrigt önsker han saavel Underholningsbidraget som Barselshjælp Bidraget bestemt ved Amtets Resolution.
                        Oplæst, ratihaberet, dimitteret.
Sagen sluttet.
                        Politiretten hævet.                                Retsvidner
                                P. Hansen                            Christensen.    H. Petersen

 

"Skriveren" fra Kalundborg skriver et kort og ret ulæseligt brev til Holbæk Amt hvor han meddeler at Anders Andersen skal betale 36 Kr. årlig og en barselshjælp på 10 Kr.        (Se dokumentet her)

Der står intet om hvor længe Anders skal betale, og jeg har ikke fundet Amtets resolution.
                                                                                                                    

Afskrift: Jørn Christiansen.

                                                                                                                        

Man kan ikke anklage det daværende retssystem for at smøle. Karen Marie skriver sit brev den 27. december 1889, og allerede den 2. januar 1890 skrives der en stævning. Efter tre retsmøder, i to herreder, i løbet af tyve dage er sagen afsluttet. Det kan man vist ikke klare i dagens Danmark.

 Redigeret 15. februar 2009